Nulinė tolerancija

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos atvejų bei pasisako už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus tiek santykiuose su darbuotojais, tiek ir su klientais, partneriais, tiekėjais ar valstybinėmis institucijomis. Bendrovėje veikia Pasitikėjimo linija. Apie galimus korupcijos atvejus ar pastebėjus bet kokį neetišką elgesį, bendrovė skatina pranešti:

skaidrumas@keliuprieziura.lt  +370 377 88 000

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Bendrovė užtikrina pranešėjų konfidencialumą.


Antikorupcijos politika

Dovanų politiką, korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires apibrėžia Antikorupcijos politika.

Bendrovės Antikorupcijos politika nustato, kad bendrovėje netoleruojama korupcija jokiomis jos formomis, įsipareigojama imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, numatomas visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus atitinkantis elgesys. Antikorupcijos politika numato skaidrią apskaitą, informacijos atskleidimą, prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimą, interesų konfliktų vengimą ir sąžiningą darbuotojų samdą, dovanų netoleravimą, paramos neteikimą politinėms partijoms, politinėms organizacijoms ar politikams, skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą.


Korupcinių rizikų valdymas

Remdamasi Antikorupcinės vadybos sistemos (ISO 37001:2016) reikalavimais ir naudojimo gairėmis, bendrovė yra patvirtinusi Korupcinių rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo procedūrą, kurios tikslas – nustatyti korupcinių rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo proceso etapus, identifikuoti proceso dalyvius kiekviename organizacinės struktūros lygmenyje bei apibrėžti proceso dalyvių funkcijas ir atsakomybes.

Procedūroje numatyta, kad korupcinių rizikų peržiūra yra atliekama du kartus per metus, įvertinama jų pasireiškimo tikimybė bei galima įtaka Bendrovės veiklai. Atlikus korupcinių rizikų reitingavimą, nustatomos nepriimtinos (didžiausią įtaką verslui turinčios bei labiausiai tikėtinos) rizikos ir sudaromas korupcinių rizikų žemėlapis.

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ.

Darbuotojų ugdymas

Siekiant ugdyti atsparią korupcijai aplinką bendrovėje, sistemingai rengiami mokymai, prioritetas skiriamas pirkimų bei pardavimų, verslo vystymo skyrių darbuotojams, kurie daugiausia susiduria su galimybėmis atsirasti korupcijai.

Norint užtikrinti, kad bendrovės vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri, taip pat siekiant stiprinti antikorupcinę kultūrą, sistemingai šviečiami ir ugdomi visi bendrovės darbuotojai. 2021 m. balandžio 29 d. kartu su STT buvo suorganizuoti nuotoliniai antikorupcijos mokymai, kuriuose dalyvavo 776 Bendrovės darbuotojai. Paskaitos tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė". Paskaitoje buvo aptariama korupcijos sąvoka, įvairūs korupciniai nusikaltimai (susiję su piktnaudžiavimais, kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir pan.) galimi įmonėse, baudžiamoji atsakomybė, kylanti dėl korupcinių nusikaltimų, dovanos ir kyšio samprata,  sociologinių tyrimų duomenys, aktualios korupcijos prevencijos priemonės.

Kiekvienais metais atliekama bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa, kurios apibendrinti rezultatai pateikiami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300