Įsitraukusi komanda

Organizacinė kultūra

Siekiant tvaraus bendrovės vystymosi, Personalo politika yra kryptingai nukreipta į skaidrų ir decentralizuotą valdymą, darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymą, vidinės kultūros stiprinimą. Esminiai Personalo politikos tikslai – įsitraukę ir motyvuoti darbuotojai, įgalinti vadovai, skaidri darbo apmokėjimo sistema, aiškios karjeros galimybės, dėmesys kompetencijų stiprinimui bei kultūrinei veiklai.

Kasmet vis stipriau siekiama įtvirtinti dalyvavimo kultūrą, įtraukiant į veiklą kiekvieną darbuotoją bei ieškant suderinamumo tarp skirtingų darbuotojų kartų ir požiūrių. Stiprinamas pozityvus mikroklimatas, nuoseklus komandinis darbas, efektyvi ir standartais grįsta darbo aplinka, aukšta veiklos kokybė bei skaidri ir socialiai atsakinga aplinka.


Dialogas su socialiniais partneriais

Bendrovė dialogą vysto su penkiomis profesinėmis sąjungomis. 2020 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta Kolektyvinė sutartis su jungtinę atstovybę sudariusiomis trimis profesinėmis sąjungomis. Sutartyje numatytos sąlygos galioja visiems darbuotojams, nesvarbu, ar jie priklauso profesinei sąjungai, ar ne. Su likusiomis profesinėmis sąjungomis dialogas vystomas individualiai.

Bendrovėje yra renkama ir veikia Darbo taryba, kurios pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojams, priimant su darbo santykiais susijusius prendimus bei skatinti darbuotojų ir darbdavio tarpusavio dialogą. Darbo tarybą, atsižvelgiant į apskaičiuotą bendrovės darbuotojų skaičių, sudaro 11 narių.

Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas su socialiniais partneriais – užtikrinti konstruktyvų ir pozityvų darbdavio ir darbuotojų atstovų atvirą socialinį dialogą.


Įsitraukimo tyrimas

2020 m. kovo–birželio mėn. pirmą kartą buvo atliktas bendrovės darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Tyrime dalyvavo 73 proc. visų bendrovės darbuotojų (1 727 darbuotojai). Tyrimo rezultatai pristatyti ir aptarti kiekviename skyriuje individualiai su darbuotojais. Bendrovės mastu pasirinktos trys tobulintinos kryptys, kurioms suburtos darbo grupės, šiemet dirbsiančios su šių krypčių gerinimo planų kūrimu ir įgyvendinimu.


Kompetencijų ugdymas

Bendrovės darbuotojai nuolat skatinami tobulinti savo kompetencijas išoriniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir vidiniuose bendrovės organizuojamuose mokymuose. Darbuotojai savo žinias gilina kelių statybos ir bendrųjų projektų valdymo, viešųjų pirkimų, darbų saugos ir sveikatos, pardavimų, LEAN sistemos, kelių statybos techninio normavimo, asfalto klojimo, efektyvaus ir ekonominio vairavimo bei kitose srityse. 

2020 m. bendrovėje įkurta „Vadovų akademija“, kurios tikslas – sustiprinti vadovų turimus vadovavimo įgūdžius ir supažindinti su geriausiomis vadybinėmis praktikomis. Mokymų metu gilinamasi į situacinio vadovavimo, motyvavimo ir grįžtamojo ryšio kultūros formavimo, savo ir padalinio veiklos bei laiko valdymo, komandos valdymo temas.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300