Kokybė

Antikorupcijos politika

I. BENDROJI DALIS

  1. Politikos  tikslas – nustatyti  pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti Įmonėje aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.
  2. Politika taikoma visiems Įmonės darbuotojams, valdymo bei priežiūros organų nariams, jei tokie būtų suformuoti, pagal civilines sutartis samdomiems asmenims, konsultantams, tarpininkams ir kitiems asmenims, veikiantiems Įmonės vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su įmone formos bei atlygintinumo.
  3.  Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:
    3.1.  Atstovas – Įmonės  valdymo  ar  priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti Įmonės vardu.
    3.2.  Darbuotojas – Įmonės  darbuotojas,  dirbantis  pagal  darbo  sutartį, įskaitant Įmonės vadovybę. Politikoje naudojama sąvoka „Mes“ reiškia bet kurį Įmonės darbuotoją ar Atstovą.
    3.3.  Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas ar atstovas turi rinktis tarp užimamų  pareigų  ir  (ar)  pavestų funkcijų vykdymo ir privataus savo ar trečiojo asmens intereso.
    3.4.  Kyšis – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamą pareigų ar funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi.
    3.5.  Korupcija – bet kokia veikla piktnaudžiaujant Įmonės patikėta galia, siekiant asmeninės ar trečiųjų asmenų naudos.
    3.6.  Politika – ši Įmonės Antikorupcijos politika.
    3.7. Prekyba poveikiu – siūlymas, pažadėjimas, susitarimas duoti arba Kyšio davimas, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus.

II. ANTIKORUPCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

  4.  Mes netoleruojame Korupcijos jokiomis jos formomis ir įsipareigojame  imtis šių prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią Korupcijos apraiškoms Įmonėje bei kovoti su ja:
    4.1.  Teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis. 
Vykdydami veiklą Mes laikomės visų norminių aktų, įskaitant Antikorupcijos prevencijos politikos reikalavimų.
Situacijose, kai ši Politika, įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio normų, Mes elgiamės taip, kad Mūsų elgesys atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus.
    4.2.  Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita.
Mes turime užtikrinti, kad mūsų veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai Įmonės dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą.
Nepaisant aukščiau nurodyto skaidrumo įsipareigojimo, Mes saugome komercines (gamybines) paslaptis bei konfidencialią informaciją, kurios neatskleidžiame jos neturintiems teisės gauti asmenims.
Įmonės buhalterinė apskaita turi būti tiksli, teisingai atspindėti visas ūkines operacijas ir įvykius, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų.
    4.3.  Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas.
Mes netoleruojame bet kokios Prekybos poveikiu formos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlome, neduodame ir neleidžiame duoti Kyšių, taip pat jų neprašome ir nepriimame.
Nustačius Prekybos poveikiu požymius, gavus prašymą duoti arba pasiūlymą priimti Kyšį, ar pastebėjus, kad kiti darbuotojai elgiasi neetiškai ar jų elgesys sukelia abejones, Mes visada privalome informuoti Įmonės vadovybę, teisės skyrių ir atitinkamas teisėsaugos institucijas arba pasinaudoti konfidencialia linija skaidrumas@keliuprieziura.lt , tel. Nr. (8 37) 788 000.
    4.4.  Interesų konfliktas.
Mūsų veiklos sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos Įmonei ir valstybei principu. Mes vengiame bet kokio Interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam mūsų pareigų ar funkcijų vykdymui.
Mūsų darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ir informaciniai ištekliai naudojami tik tiesioginėms įmonės funkcijoms vykdyti, išskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra aiškiai raštiškai reglamentuotas.
    4.5.  Darbuotojų atranka.
Mūsų Darbuotojai yra atrenkami sąžiningai, remiantis jų kompetencijomis ir Įmonės poreikiu.
    4.6.  Dovanos ir svetingumas.
Siekdami išvengti bet kokių nesusipratimų ar dviprasmybių, Mes neteikiame ir nepriimame jokių dovanų, kurios galėtų būti suprastos kaip skatinimas ar atlyginimas už sprendimą, palankumo ar išskirtinio vertinimo siekimas bet kokiose su Įmone susijusiose veiklose. 
Mūsų naudojamos verslo dovanos vienam asmeniui negali viršyti 20 Eur (be PVM) ir yra skirtos tik Mūsų Įmonės prekės ženklo ir įvaizdžio stiprinimui. Darbuotojai gali priimti tik nedidelės vertės dovanas ar verslo suvenyrus, kurių vertė negali viršyti 20 Eur (be PVM).
Kvietimus į (nemokamus) renginius ir pramogas Mes priimame tik, jei tam yra svarbių verslo priežasčių, ir tik, jei yra organizatoriaus verslo renginys ir, jei jame dalyvauja organizatoriaus atstovai. Kelionės, apgyvendinimo ir kitos išlaidos, išskyrus maitinimą, susijusios su aukščiau minimais renginiais ir pramogomis, visada yra apmokamos Įmonės. Sprendimas vykti į tokį renginį visada turi būti raštiškai suderintas su tiesioginiu vadovu, nurodant galimas kelionės išlaidas ir deklaruojant dalyvavimo tikslą.
Apie siūlomas ar gautas dovanas, išskyrus nedidelės vertės verslo suvenyrus, Mes privalome nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą ir prevencijos funkcijas vykdantį darbuotoją Įmonėje.
    4.7.  Paramos teikimas.
Mes netoleruojame paramos teikimo, kuris gali būti suprastas kaip Kyšis ar dovana.
Mes neremiame jokių politinių partijų, politinių organizacijų ar politikų siekiant užtikrinti, kad suteikta parama nebūtų naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.
    4.8.  Pirkimai.
Mes užtikriname, kad visi mūsų Įmonės vardu vykdomi pirkimai būtų atliekami skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ar Įmonės lėšas.
Tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu.
Įmonėje turi būti vidaus kontrolės mechanizmai, užtikrinantys aukščiau nurodytų principų įgyvendinimą įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus.
Mes privalome imtis neatidėliotinų veiksmų, jei vidaus kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų šalių, tiekiančių Įmonei prekes, paslaugas ar darbus, Atstovų elgesys pažeidžia Politikos nuostatas.

III. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

  5.  Įmonės valdymo organų nariai ir Įmonės struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja Politikoje numatytą elgesio standartą, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma tinkamai įgyvendinant šios Politikos nuostatas. Įmonės struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad su Politika ir ją įgyvendinančiais Įmonės vidaus dokumentais būtų tinkamai supažindinti pavaldūs darbuotojai ar kiti atskaitingi asmenys, aiškiai ir suprantamai būtų atskleistas šių dokumentų turinys (pavyzdžiui, organizuojami periodiniai mokymai, mokymai naujiems darbuotojams ir kt.).
Kiekvieno vadovo pareiga – kasdieninis Politikos įtvirtinimas, komunikacija Darbuotojams ir tinkamo elgesio formavimas.
  6.  Įmonėje yra saugos ir prevencijos struktūrinis padalinys, kuris analizuoja ir vertina įmonės korupcines rizikas, rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemonių planus, vykdo korupcijos prevencijos funkciją Įmonės mastu.
  7.  Informacija  apie vykdomą  Politikos įgyvendinimą  yra pateikiama Įmonės metiniuose pranešimuose bei veiklos ataskaitose.
  8.  Įmonė  siekia,  kad  šių  Politikos  reikalavimų  laikytųsi  visi jos prekių ar paslaugų tiekėjai, rangovai, subrangovai, vartotojai, konsultantai, tarpininkai, paramos gavėjai, Įmonės vardu veikiantys asmenys ir kiti verslo partneriai.
  9.  Siekiant užtikrinti Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Įmonėje veikia pasitikėjimo linija elektroniniu paštu skaidrumas@keliuprieziura.lt arba tel. Nr. 8 37 788000, skirtais informuoti apie galimus ar nustatytus Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją. Įmonė garantuoja apie pažeidimus informuojančių asmenų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad Politikos pažeidimus pranešantys asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neigiamų pasekmių.
  10.  Įmonė užtikrina, kad visi galimi Politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, o juos nagrinėtų įgalioti ir kompetentingi asmenys. Nustačius bet kokias galimas korupcijos apraiškas ar korupcinio pobūdžio pažeidimus Įmonėje, gali būti sudaryta komisija šioms apraiškoms ir pažeidimams ištirti, įvertinti ir sprendimams priimti. Tyrimo rezultatai, išvados bei pasiūlymai pateikiami Įmonės valdymo organų nariams.
  11.  Nustačius Politikos nuostatų neatitinkančius ar Korupcijos požymių turinčius veiksmus, nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant nušalinimą nuo einamų pareigų ar funkcijų vykdymo, atšaukimą iš pareigų, atleidimą iš darbo arba darbo sutarties nutraukimą.
  12.  Atsižvelgiant į Įmonės struktūrinių padalinių poreikį ir į kiekvieno padalinio veiklos specifiką, esant pagrįstoms priežastims, Įmonės struktūriniai padaliniai savo nuostatuose gali patvirtinti ir papildomus ar kitokius Antikorupcijos įsipareigojimus, jų laikymosi, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei procedūras. Bet kokie struktūrinių padalinių nuostatuose įtvirtinti su antikorupcija susiję papildymai ar papildomi įsipareigojimai negali prieštarauti šiai Politikai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13.  Įmonės darbuotojai privalo būti pasirašytinai supažindinti su Antikorupcijos politika ir įsipareigoti laikytis Politikos nuostatų.

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)